กฏจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติในธุรกิจ บริษัท อัลฟ่า ออแกนิค จำกัด


องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยนำพานักธุรกิจอัลฟ่าไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจอัลฟ่านั้น ก็คือการดำนินธุรกิจอย่าง ถูกต้องเป็นไปตามกฎจรรยาบรรณที่อัลฟ่ากำหนดไว้

การดำเนินธุรกิจอัลฟ่าอย่างถูกต้องมีความสำคัญยิ่ง

เนื่องจากอัลฟ่าเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างความสำเร็จให้แก่ นักธุรกิจอัลฟ่าและครอบครัว รวมทั้งผู้คนอีกมากมายที่นักธุรกิจอัลฟ่าต่างได้ส่งมอบโอกาสที่ดีนี้ให้แก่กัน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจอัลฟ่าอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องมีความเสมอภาค และรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมแก่นักธุรกิจ อัลฟ่าโดยรวม จึงมีระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดหลายประการที่นักธุรกิจอัลฟ่าพึงให้ความสำคัญ และศึกษา รายละเอียดให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อทำให้องค์กรธุรกิจอัลฟ่าของแต่ละคนมีความมั่นคง แข็งแรงสืบไป

 1. พึงยึดมั่นในกฎจรรยาบรรณตลอดเวลา

  กฎจรรยาบรรณหลักของนักธุรกิจอัลฟ่า คือ “ปฏิบัติต่อผู้อื่นดังเช่นที่คุณปรารถนาจะให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณ” กฎ จรรยาบรรณนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของนักธุรกิจอัลฟ่าทุกคนที่จะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณและระเบียบ ปฎิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งในด้านการกระทำ และจิตใจ การฝ่าฝืนระเบียบปฎิบัติจะเป็นผลให้เกิดการดำเนินการ ตามมาตรการลงโทษ และอาจกระทบต่อสถานภาพการเป็นนักธุรกิจของคุณ

 2. อย่าให้การสปอนเซอร์แก่ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

  ผู้สมัครเป็นนักธุรกิจอัลฟ่าจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีผู้ปกครองเซ็น ยินยอมและจะต้องมีความรับผิดชอบในหลาย ๆ ด้าน เช่น การทำนิติกรรม การบริหารองค์กร การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติ และความรับผิดชอบด้านการเงิน

 3. ต้องมีความจริงใจในการพูดถึงรายได้ที่ได้รับจากการทำธุรกิจอัลฟ่า

  นักธุรกิจอัลฟ่าทุกคนต้องแสดงแผนธุรกิจของอัลฟ่าอย่างชัดเจน ทั้งต้องมีความจริงใจกับลูกค้า ต้องไม่พูดเกิน ความจริง ถึงรายได้ที่ได้รับ ธุรกิจอัลฟ่ามิใช่ธุรกิจประเภทรวยทางลัด แต่เป็นการทำงานด้วยความมานะ อุตสาหะ

 4. อย่าพูดเกินความจริงถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

  นักธุรกิจอัลฟ่าทุกคนต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามที่เป็นจริงและเชื่อถือได้ กล่าวถึงคุณลักษณะและ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในสื่อหรือบนฉลากบรรจุภัณฑ์ไม่กล่าวอ้างถึงสรรพคุณสินค้าที่เกิน เลยกว่าความเป็นจริงและเจตนาให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ตลอดจนสร้างความเสียหายต่อตราผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

 5. ไม่ทอดทิ้งนักธุรกิจและลูกค้าไว้เบื้องหลัง

  จงให้บริการแก่นักธุรกิจและลูกค้าด้วยความรับผิดชอบเป็นประจำสม่ำเสมอ แนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ พยายามทำให้เกิดความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ด้วยการมอบบริการที่ดีและความพึงพอใจให้กับ นักธุรกิจและลูกค้า

 6. อย่าขายตัดราคา

  นักธุรกิจอัลฟ่าทุกคนต้องดำเนินการขายผลิตภัณฑ์ของอัลฟ่าให้กับลูกค้าทั่วไปในราคาขายปลีกตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ผลิตภัณฑ์ของอัลฟ่าทุกชนิดมีคุณภาพคุ้มค่า สมราคา การขายตัดราคาจะลดผลกำไรที่นักธุรกิจอัลฟ่า ทุกคนควรได้รับอย่างเต็มที่ ทั้งยังส่งผลกระทบด้วยการเอารัดเอาเปรียบผู้ร่วมธุรกิจคนอื่น ๆ

 7. ต้องไม่ชักชวนผู้อื่นให้เปลี่ยน หรือโยกย้ายสายงาน

  นักธุรกิจอัลฟ่าทุกคนต้องเคารพต่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของแต่ละสายงาน บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการ โอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจจากสายงานหนึ่งไปยังอีกสายงานหนึ่ง การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีแต่จะนำไปสู่ ความขัดแย้งและเป็นผลเสียต่อประโยชน์ทางธุรกิจของนักธุรกิจอัลฟ่า ดังนั้นนักธุรกิจจะต้องไม่เข้าไปมีส่วน ร่วม หรือช่วยเหลือผู้อื่นทั้งทางตรง หรือทางอ้อมในการชักชวนให้บุคคลอื่นเปลี่ยนสายงาน หรือลาออกจาก องค์กรธุรกิจอัลฟ่าเดิมเพื่อมาสมัครกับองค์กรธุรกิจใหม่ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ รวมถึงการเสนอให้นำชื่อ บุคคลอื่นที่อาจเป็นญาติหรือเพื่อนมาสมัครไว้ก่อนก็ตาม ถ้าหากบริษัทตรวจพบว่ามีการกระทำที่เข้าข่าย ชักชวนให้เปลี่ยนหรือโยกย้ายสายงาน ผู้แนะนำหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวจะถูกล็อครหัส ระงับ การทำธุรกรรมใดๆ ในระบบเป็นระยะเวลา 60 วัน ส่วนรหัสที่นำมาวางต่อในสายงานดังกล่าวก็จะถูกยกเลิก โดยทันที

 8. หากจะชักชวนผู้อื่นเข้าร่วมธุรกิจต้องมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบ

  จงให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำปรึกษา และแนะแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องแก่นักธุรกิจอัลฟ่าใน องค์กรของคุณ สิทธิในการให้การสปอนเซอร์แก่ผู้อื่นนั้นหมายรวมถึงหน้าที่ที่คุณจะต้องให้การฝึกอบรม ให้ กำลังใจต่อนักธุรกิจอัลฟ่า ไม่ควรที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากการฝึกอบรมและการจัดประชุม

 9. ต้องไม่ขายหรือตั้งแสดงผลิตภัณฑ์อัลฟ่าในร้านค้า หรืองานแสดงสินค้า ฯลฯ

  ธุรกิจอัลฟ่าเป็นธุรกิจขายตรง การขายที่ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติของอัลฟ่าคือ การขายตามเคาน์เตอร์จำหน่าย หรือการตั้งแสดงในร้านค้าปลีก, งานแสดงสินค้า หรือนิทรรศการต่างๆ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิด การแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมในกลุ่มของนักธุรกิจอัลฟ่า

 10. ต้องไม่อาศัยเครือข่ายของนักธุรกิจอัลฟ่าเป็นแหล่งขายผลิตภัณฑ์อื่นที่มิใช่ของอัลฟ่า

  นักธุรกิจอัลฟ่าต้องมุ่งจำหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์ของอัลฟ่า ซึ่งมีการรับประกันความพอใจให้กับลูกค้าอย่างเต็มที่ บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้นักธุรกิจอัลฟ่าช่วงชิงหรือตักตวงผลประโยชน์จากความรู้ หรือการติดต่อสัมพันธ์กับ นักธุรกิจอัลฟ่าคนอื่นๆ ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่มิใช่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของอัลฟ่าที่ได้รับ อนุญาตแล้ว

 11. ต้องไม่ละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้า และชื่อเรียกทางการค้าของอัลฟ่า

  นักธุรกิจอัลฟ่าต้องไม่ละเมิดสิทธิเรื่องเครื่องหมายการค้าของอัลฟ่า ห้ามใช้รูปภาพหรือตัดต่อข้อความใดๆ ของ บริษัทฯ ตลอดจนห้ามทำลิงค์กับบริษัทฯ โดยมิได้รับอนุญาต หรือเจตนาให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด และสร้างความ เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงของบริษัทฯ นักธุรกิจอัลฟ่าต้องขออนุญาตจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับ อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ ก่อนการใช้ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ

 12. การประกอบธุรกิจขายตรงอื่น ๆ

  นักธุรกิจอัลฟ่าจะต้องไม่ประกอบธุรกิจขายตรงอื่น ๆ หรือจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในธุรกิจขายตรงอื่นที่มิใช่อัลฟ่า ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง หรือทางอ้อมก็ตาม เพราะการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และความ เสียหายให้เกิดขึ้นกับกิจการของบริษัทฯ

 13. การสมัครนักธุรกิจมากกว่า 1 รหัส ผู้แนะนำจะต้องเป็นรหัสของตัวเองเท่านั้น

  หากบริษัทฯ ตรวจสอบ พบว่าการสมัครดังกล่าวไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบ ทางบริษัทฯ ขอทำการยกเลิก รหัสนั้นๆโดยทันที ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา กรณีดังกล่าวอย่างความเคร่งครัด

การกระทำของสมาชิกที่นำไปสู่มาตรการลงโทษ

 • นักธุรกิจอัลฟ่าฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
 • นักธุรกิจอัลฟ่ากระทำการอันเป็นการเสื่อมเสียต่อบริษัทฯ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ • นักธุรกิจอัลฟ่ากระทำการโดยทางตรง หรือทางอ้อม อันเป็นเหตุที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในแนวทางการ สร้างธุรกิจอัลฟ่า ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายในการประกอบกิจการ หรือทำความเสียหายแก่ องค์กรนักธุรกิจอัลฟ่าโดยรวม
 • นักธุรกิจอัลฟ่าได้ปกปิด แจ้งหรือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักธุรกิจอัลฟ่า หรือข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของ บริษัทฯ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ปลอม หรือใช้เอกสารปลอม เพื่อ ประโยชน์เกี่ยวด้วยการสมัคร การสปอนเซอร์ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดนำมาซึ่งความเสียหายต่อ บริษัทฯ และนักธุรกิจโดยรวม

การร้องเรียนและมาตรการลงโทษ

 • การร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ฝ่าฝืนกฏจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจอัลฟ่าใดๆ ก็ ตาม ผู้ร้องเรียนจะต้องแจ้งรหัสนักธุรกิจของตน พร้อมทั้งลงชื่อในจดหมายร้องเรียนทุกครั้ง (จดหมาย ร้องเรียนที่มิได้มีการลงชื่อของผู้ร้องเรียนจะมิได้รับการพิจารณาจากบริษัทฯ)
 • ในเบื้องต้น บริษัทฯ จะออกจดหมายเพื่อให้ผู้ที่ถูกร้องเรียนชี้แจงกลับมาที่บริษัทฯ (ในบางกรณีผู้ที่ถูก ร้องเรียนอาจถูกระงับการทำธุรกรรมใดๆ ในระบบเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้ มีจดหมายชี้แจง กลับมาที่บริษัทฯ)
 • หากเรื่องที่ถูกร้องเรียนมีหลักฐานชัดเจน และมีความรุนแรงที่จะส่งผลในวงกว้าง หรือสร้างความ เดือดร้อนต่อผู้คนจำนวนมาก หรือเป็นความเสียหายที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ บริษัทฯ ก็จะระงับ รหัสนักธุรกิจ ซึ่งสถานะในองค์กรจะแสดงเป็น “ล็อครหัสนักธุรกิจ” และการทำธุรกรรมของนักธุรกิจอัลฟ่าที่กระทำการและหรือรวมทั้งองค์กรธุรกิจอัลฟ่า ที่ร่วมขบวนการตามแต่ขอบเขต และความ รุนแรงของการกระทำผิดทันที จนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จ
 • มาตรการลงโทษขึ้นอยู่กับลักษณะของการกระทำผิด เช่น การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร, การงด การสปอนเซอร์ในระยะเวลาหนึ่ง, การงดรับรองคุณสมบัติที่เป็นเกียรติรางวัล, การงดรับเชิญเข้าร่วม การสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ, การปรับลดลำดับขั้นความสำเร็จ (Star Ranking), การ ปรับลดตำแหน่งทางธุรกิจ(Business Title), การงดต่ออายุนักธุรกิจภาพ, การงดดำรงคุณสมบัติ ประจำเดือน(งดการซื้อซ้ำ) , การเพิกถอนนักธุรกิจภาพอัลฟ่า รวมถึงมาตรการลงโทษอื่นๆ ที่อาจ เพิ่มเติมในภายหลัง

การเพิกถอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจอัลฟ่า (Terminate)

การเพิกถอน หมายถึง การสิ้นสุดและระงับสถานภาพการเป็นนักธุรกิจอัลฟ่าของบุคคลหนึ่งอย่างสมบูรณ์พร้อม กับสิทธิ์ที่จะได้รับรายได้อื่นใดจากบริษัทฯ และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่แจ้งให้นักธุรกิจอัลฟ่าที่เกี่ยวข้องทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ สงวนสิทธิในการยื่นหนังสือเพิกถอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจอัลฟ่า (Terminate) ได้ทันทีเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือมากกว่า ดังต่อไปนี้

 1. นักธุรกิจอัลฟ่าให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงในการสมัคร
 2. นักธุรกิจอัลฟ่ารบกวนและสร้างความเดือดร้อนรุนแรงให้กับองค์กรนักธุรกิจอัลฟ่า ทั้งในสายงานตนเอง และสายงานคนอื่น
 3. นักธุรกิจอัลฟ่าให้ร้ายหรือทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรและบริษัทฯ อย่างที่ไม่ สามารถแก้ไขได้
 4. นักธุรกิจอัลฟ่าแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ หรือแผนธุรกิจ โดยบิดเบือนอย่างร้ายแรง และ ไม่อาจแก้ไขด้วยบทลงโทษอื่น
 5. นักธุรกิจอัลฟ่าฝ่าฝืนกฎข้อใดข้อหนึ่ง และไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่ฝ่าฝืนกฎนั้นภายใน 7 วัน นับจากวันที่ ได้รับหนังสือจากทางบริษัทฯ โดยระบุให้ปฏิบัติตามหนังสือนั้น ประกาศมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2567
 6. นักธุรกิจอัลฟ่าฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติเกินกว่า 1 ครั้ง หรือกระทำผิดซ้ำคำเตือน
 7. ** บริษัทฯ สงวนสิทธิในการยื่นหนังสือเพิกถอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจอัลฟ่า (Terminate)**

การลาออกจากการเป็นนักธุรกิจอัลฟ่า

 1. นักธุรกิจอัลฟ่าสามารถยื่นขอลาออกจากการเป็นนักธุรกิจอัลฟ่า โดยส่งจดหมายแจ้งความประสงค์ใน การลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง มายังบริษัทฯ
 2. นักธุรกิจอัลฟ่าขอลาออกจากการเป็นนักธุรกิจอัลฟ่าแล้ว จะสามารถยื่นขอสมัครเป็นนักธุรกิจอัลฟ่าใหม่ ได้อีกครั้ง หลังจากครบ 90 วันนับจากวันที่ลาออก ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับสมัคร เป็นนักธุรกิจอัลฟ่าทุกกรณี
 3. ประกาศมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2567
0