ตารางการจ่ายรายได้ All Sale ซื้อซ้ำ ประจำปี 2567

ปิดรอบวันที่ 31 มกราคม คำนวณจ่าย 9 กุมภาพันธ์

ปิดรอบวันที่ 29 กุมภาพันธ์ คำนวณจ่าย 8 มีนาคม

ปิดรอบวันที่ 31 มีนาคม คำนวณจ่าย 12 เมษายน

ปิดรอบวันที่ 30 เมษายน คำนวณจ่าย 10 พฤษภาคม

ปิดรอบวันที่ 31 พฤษภาคม คำนวณจ่าย 14 มิถุนายน

ปิดรอบวันที่ 30 มิถุนายน คำนวณจ่าย 12 กรกฎาคม

ปิดรอบวันที่ 31 กรกฎาคม คำนวณจ่าย 9 สิงหาคม

ปิดรอบวันที่ 31 สิงหาคม คำนวณจ่าย 13 กันยายน

ปิดรอบวันที่ 30 กันยายน คำนวณจ่าย 11 ตุลาคม

ปิดรอบวันที่ 31 ตุลาคม คำนวณจ่าย 8 พฤศจิกายน

ปิดรอบวันที่ 30 พฤศจิกายน คำนวณจ่าย 13 ธันวาคม

ปิดรอบวันที่ 31 ธันวาคม คำนวณจ่าย 10 มกราคม

0